In Progress

WPF - Creating custom shapes on grid and drag & drop items / shapes from collection

Witam,

potrzebuję oprogramowania / kontrolki, którą można użyć w WPF .NET framework 4.7.x / 4.8.x+

która będzie przypominała wyglądem kontrolkę 'Diagram' z DevExpress, czyli grid z siatką, zoom, lista z kształtami, które mają swój rozmiar, kolor tła, obrazek tła, nazwę, dodatkowe inne customowe dane. Te kształty z listy można przeciągnąć na grida, można je grupować, zmienić ich rozmiar, rotację, tekst wewnątrz nich itd.

Dodatkowo żeby była opcja tworzenia kształtu / konteneru / grupy od punktu do punktu, czyli klikam w jednym miejscu, klikam w innym miejscu i rysuje mi linię, potem w kolejnym i po kliknięciu na punkt początkowy, tworzy mi kształt (czy to kwadrat, rąb itd.), który będzie customowym kształtem, któremu można zmienić kolor tła, cały rozmiar, zmienić położenie danego punktu itd.

Dodatkowo podczas rysowania linii, byłaby opcja (np. we właściwościach ustawiona jako true/false) która wyświetla mi rozmiar linii w danej jednostce np w metrach, gdzie siatka była by w rozmiarach co X cm/m np 0.00m, 0.05m, 0.10m, 0.15m lub 0.5m, 1m, 1.5m itd.

Coś takiego co jest na nagraniu oraz na zdjęciu.

PS. Na priv prosze pytać o rzeczy dodatkowe, które nie są wiadome z opisu.

PS2. Opcjonalnie mogę kupić taką gotową kontrolkę, którą można modyfikować z poziomu kodu.

PS3. Mile widziane skorzystanie z kontrolki Diagram w DevExpress, a dokładniej jej rozbudowanie o wymagane funkcje, ponieważ większość już posiada, takie jak siatka, tworzenie kontenerów, kształtów standardowych

ANG:

Hello,

I need a software / control that can be used in WPF .NET framework 4.7.x / 4.8.x +

which will look like a 'Diagram' control from DevExpress, i.e. a grid with a grid, zoom, a list with shapes that have their own size, background color, background image, name, additional custom data. These shapes from the list can be dragged onto the grid, grouped, resized, rotated, text inside them, etc.

In addition, there is an option to create a shape / container / group from point to point, i.e. I click in one place, click in another place and draw a line for me, then in another and after clicking on the starting point, it creates a shape for me (is it a square, a hem, etc. .), which will be a custom shape that can change the background color, the whole size, change the position of a given point, etc.

Additionally, when drawing the line, there would be an option (e.g. set as true / false in the properties) that displays the line size in a given unit, e.g. in meters, where the grid would be every X cm / m e.g. 0.00m, 0.05m, 0.10m , 0.15m or 0.5m, 1m, 1.5m etc.

Something like that is in the recording and in the photo.

PS. On priv, please ask for additional items that are not known from the description.

PS2. Optionally, I can buy a ready-made control that can be modified from the code.

PS3. Welcome to use the Diagram control in DevExpress, and more specifically to extend it with the required functions, because most of them already have, such as mesh, container creation, standard shapes

Best regards

Skills: C# Programming, .NET, WPF

See more: ajax php code drag drop items, flex grid drag drop sort flexgrid datagrid, custom flash drag drop, wpf drag-and-drop cursor, wpf canvas drag and drop, c# drag and drop objects, wpf drag and drop custom icon, wpf drag and drop multiple items, wpf drag and drop folder, wpf material design drag and drop, wpf drag and drop data, scriptaculous drag drop items reorder, aspnet drag drop items image overlay, aspnet custom layout drag drop, list actionscript drag drop items list, access drag drop items, designer toolbox custom control drag drop, wpf creating custom tab control, position custom control drag drop aspnet, windows forms drag drop items folders outlook

About the Employer:
( 1 review ) Wrocław, Poland

Project ID: #27010217

Awarded to:

AadilKhan3457

Hello Sir! I am a Professional C#/ VB Developer and have Great experience with .Net stuff. I can create it in WPF or Winform if you want. Feel free to contact me.

$150 USD in 7 days
(3 Reviews)
2.4

2 freelancers are bidding on average $114 for this job

mugundhans

Hi , First of all I can't understand your description in the first paragraph because I don't know that language but after that I read the second paragraph with image and understand the complete requirements. This can More

$78 USD in 5 days
(2 Reviews)
1.4