Closed

Opracowanie analizy finansowej w arkuszu excel

Przygotowanie analizy finansowej w arkuszu excel zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 oraz analizy wrażliwości i luki finansowej. Analiza będzie załącznikiem do dokumentacji w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIAŁANIE 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa PODDZIAŁANIE 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego.

Skills: Business Plans

See more: excel w, business plan prospercom, goals soccer centre business plan, floor plan autocad, sample lesson plan accruals prepayments, business plan pro 110, plan huse, dial plan generator, nightclub floor plan, sample floor plan drawing, legal plan market, Copy Paste Excel, convert excel file address book, excel sheet cities world, migration plan exchange 2003 exchange 2007, client database excel, excel template service, customxml excel, creation excel file, seo work plan

About the Employer:
( 0 reviews ) Alwernia, Poland

Project ID: #11750486

1 freelancer is bidding on average zł833 for this job

chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

zł833 PLN in 3 days
(11 Reviews)
4.4